Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op EltrexPro, onderdeel van de Eight Lakes group. De Eight Lakes group is een overkoepelende naam voor een groep bedrijven die ondernemen vanuit een eigen rechtspositie in bijvoorbeeld hun eigen land of eigen marktomstandigheden.

De Eight Lakes group behoudt het recht om de Privacy policy te veranderen. Op deze pagina lees je altijd de meest recent privacy policy.

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers op onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons expliciet verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens verzameling

Bij het creëren van een shopaccount stemt de klant er mee in dat EltrexPro gegevens verzamelt en verwerkt die gebruikers van de website kunnen identificeren. EltrexPro verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de website tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

Opslag persoonsgegevens

Op de websites van de Eight Lakes group zijn verschillende mogelijkheden waarin u met ons in contact kunt treden en daarmee uw contact gegevens met ons kunt delen.

  • Als u niet met ons in contact treedt respecteren wij uw privacy en slaan wij geen gegevens van u op.
  • Indien u wel met ons in contact treedt registreren we de volgende persoonsgegevens en bewaartermijnen:
Contactformulier Persoonsgegevens Bewaartermijn Grondslag
Informatieaanvraag Bedrijfsnaam, adres, uw naam, uw e-mailadres Maximaal 24mnd,
Indien er sprake is van een commerciële relatie wordt dit minimaal 7 jaar
Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele fase: bijvoorbeeld als u een offerte aanvraagt
(shop) Account creatie Opt-in, bedrijfsnaam, adres, uw naam, uw e-mailadres Minimaal 7 jaar Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: Bijvoorbeeld verwerken bestellingen, aanvragen, klantcontact of belastingdienst
Sollicitatieformulier Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, CV Maximaal 1 jaar Verwerking is toegestaan op basis van toestemming van de sollicitant voor zijn of haar sollicitatie
Nieuwsbrief inschrijving Opt-in, bedrijfsnaam, adres, uw naam, uw e-mailadres Onbepaalde tijd
(Uitschrijving is altijd mogelijk)
Verwerking is toegestaan op basis van behartiging van het gerechtvaardigde belang en toestemming voor het versturen van nieuws

Verwerking persoonsgegevens

EltrexPro erkent de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens. EltrexPro verklaart deze verantwoordelijkheid te respecteren en zal, zonder toestemming van de klant, de persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven buiten de Eight Lakes group.

Bewaartermijn

Uw shopaccount zal voor bepaalde tijd in ons systeem aanwezig blijven. U heeft het recht dit shopaccount te allen tijde te laten verwijderen.

Verwijderen van persoonsgegevens

U kunt contact met ons opnemen met een verzoek uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren door uw persoonsgegevens te overleggen, zodanig dat we u kunnen identificeren in onze systemen zo ook bij beeldmateriaal. Na vernietiging van persoonsgegevens dient u er rekening mee te houden dat u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten, evenals uw rechten zullen komen te vervallen omdat deze niet meer herleidbaar zijn naar een persoon. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Inzage persoonsgegevens

De klant heeft met redelijke tussenpozen recht op inzage in zijn eigen persoonlijke gegevens. Ook kan de klant ten alle tijden verzoeken om zijn eigen persoonlijke gegevens aan te laten passen indien deze niet correct of volledig zouden zijn.

Dataportabiliteit

De klant heeft het recht om een beroep te doen op het verkrijgen van de door hem verstrekte persoonlijke gegevens aan de Eight Lakes group. Als deze gegevens persoonlijke gegevens van anderen betrokkenen bevatten worden uitgesloten van overdracht. Geanonimiseerde gegevens kunnen hier niet aan worden toegevoegd.

Recht op verzet

De klant kan ook achteraf verzet aantekenen tegen deze verzameling van zijn persoonlijke gegevens. EltrexPro zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de klant op de website te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook het inlogaccount komen te vervallen.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Melden van datalekken

De DPO (Data Protection Officer) is te bereiken per mail privacy@8-lakes.com of per onderstaande adres.

Data Protection Officer
Postbus 6852
4802 HW BREDA
Nederland

Cookie Policy

Deze cookie policy beschrijft welke cookie er op de website worden gebruikt en de bewaartermijn.

Deze website gebruikt de volgende functionele cookies:

 

Cookie Naam Beschrijving Duur
_icl_current_language Dit cookie legt vast in welke taal u de website bekijkt 24 uur

Analytische Cookies

Onze website gebruikt Google Analytics, een dienst die data aangaande het verkeer op onze website stuurt naar servers van Google. Google Analytics identificeert geen individuele gebruikers en associeert uw IP adres niet met andere data die Google heeft. Wij gebruiken rapporten die Google Analytics aan ons beschikbaar stelt om te begrijpen hoe onze webpagina’s bezocht en gebruikt worden.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van uw data op de wijze die Google beschrijft in Google’s Privacy Policy. U kunt uzelf uitschrijven voor Google Analytics als u de cookie weigert of uitschakelt, Java-script uitzet of de uitschrijfmogelijkheid van Google gebruikt.